Ο Σύλλογος «Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης» (ΣΦΜΦΙΚ), που διαχειρίζεται μετά από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης την Έκθεση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ), ενδιαφέρεται να συνάψει σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου υπό τους κάτωθι όρους:

Αντικείμενο έργου: Υπεύθυνος Λειτουργίας Έκθεσης ΜΦΙΚ.

Αναλυτική περιγραφή αντικειμένου έργου:

 • Λειτουργία Έκθεσης ΜΦΙΚ.
 • Διαχείριση προσωπικού Έκθεσης ΜΦΙΚ.
 • Οικονομική διαχείριση Έκθεσης ΜΦΙΚ.
 • Προγραμματισμός λειτουργίας Έκθεσης ΜΦΙΚ και προμήθειες.
 • Επικοινωνία, δελτία τύπου, κοινωνική δικτύωση.

Επίσης, ο Υπεύθυνος Λειτουργίας της Έκθεσης ΜΦΙΚ θα πρέπει να συνεργάζεται με την Εποπτεύουσα Επιτροπή της Έκθεσης ΜΦΙΚ, καθώς και με τη Διεύθυνση του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) για τον καλύτερο συντονισμό των δραστηριοτήτων της Έκθεσης ΜΦΙΚ και την επίλυση πιθανών προβλημάτων.

Αμοιβή εργαζομένου: 1.300,00 € μηνιαίως, συμπεριλαμβανομένων όλων των ασφαλιστικών και εργοδοτικών εισφορών.

Διάρκεια σύμβασης: 12 μήνες, μετά από 3μηνη δοκιμαστική περίοδο, με δυνατότητα ανανέωσης της σύμβασης.

Τόπος εκτέλεσης έργου: Ηράκλειο.

Επιθυμητός χρόνος έναρξης εκτέλεσης έργου: Μάρτιος 2017.

Επισημαίνεται ότι είναι δυνατή η παράταση της χρονικής διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου, με αμοιβή ανάλογη της αρχικής σύμβασης εργασίας. Επίσης είναι δυνατή η επέκταση του φυσικού και αντιστοίχως του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, εφόσον αυτή είναι συμβατή και συνακόλουθη με τα καθήκοντα του εργαζομένου.

Απαραίτητα προσόντα / δικαιολογητικά:

 • Πτυχίο ΑΕΙ σε σχετικά με τη θέση εργασίας θέματα, π.χ. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Οικονομικά, Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού, κ.ά.
 • Επαγγελματική εμπειρία στη διοίκηση και οικονομική διαχείριση οργανισμών, φορέων και/ή οργανώσεων, τουλάχιστον τριών (3) ετών.
 • Επαγγελματική εμπειρία σε θέματα επικοινωνίας και ενημέρωσης, τουλάχιστον τριών (3) ετών.
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικών (επίπεδο Advanced ή Proficiency).
 •   Γνώση Η/Υ (Δίπλωμα ECDL ή αντίστοιχο).

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

 • Εμπειρία σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή διεθνή προγράμματα για θέματα ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα.  
 •   Γνώση επιπρόσθετης γλώσσας πλην Αγγλικών.
 •   Δίπλωμα οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Οι υποψήφιοι που δεν πληρούν τα απαραίτητα αιτούμενα προσόντα αποκλείονται.

Στη συνέντευξη θα αξιολογηθούν το γνωστικό υπόβαθρο, η εργασιακή προϋπηρεσία, η συνάφεια αυτής με την εν λόγω θέση εργασίας και θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην προσωπικότητα του κάθε υποψηφίου (η ικανότητα επικοινωνίας, συνεργασίας και ομαδικής εργασίας, η διοικητική και οργανωτική ικανότητα, η πρωτοβουλία, η ανάληψη ευθυνών και η αποτελεσματικότητα).

Οι ενδιαφερόμενοι (μόνο φυσικά πρόσωπα) μπορούν να υποβάλλουν τις προτάσεις τους έντυπα στη διεύθυνση της Έκθεσης ΜΦΙΚ [Λεωφόρος Σοφοκλή Βενιζέλου (Κόλπος Δερματά), Τ.Κ. 71202, Ηράκλειο, Κρήτη, Τηλ: 2810 282740, 2810 393630, Fax: 2810 393636] ή ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: fassoulas@nhmc.uoc.gr, μέχρι και τις 15/02/2017 (ώρα 14:00).

Κάθε πρόταση πρέπει να περιλαμβάνει:

 • Διαβιβαστικό, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος, συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο (προσοχή στην ηλεκτρονική αποστολή, το διαβιβαστικό να αποσταλεί σε ψηφιοποιημένη μορφή, ώστε να φέρει την πρωτότυπη υπογραφή του ενδιαφερομένου).
 • Βιογραφικό σημείωμα του ενδιαφερομένου, υπογεγραμμένο σε όλες τις σελίδες, οι οποίες πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση.
 • Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα προσόντα του (τίτλοι σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας, κ.ά.), σε έντυπη ή ψηφιοποιημένη μορφή, τα οποία πρέπει να έχουν συνεχόμενη αρίθμηση ανά έγγραφη σελίδα.
 • Υπόδειξη φορέων, οργανισμών ή οργανώσεων για να ζητηθούν από τον ΣΦΜΦΙΚ συστατικές επιστολές για τον υποψήφιο.

Διευκρινίζεται ότι τα αποδεικτικά των προσόντων των ενδιαφερομένων αρκεί να είναι ευανάγνωστα αντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 και ότι ο ΣΦΜΦΙΚ δύναται να προβεί σε δειγματοληπτικό έλεγχό τους σύμφωνα με την παράγραφο 2β του άρθρου 1 του Ν. 4250/14. Συγκεκριμένα θα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα: α) των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδίδονται από τις υπηρεσίες και τους φορείς του Δημοσίου τομέα ή των ακριβών αντιγράφων τους, β) ιδιωτικών εγγράφων και γ) εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές. Τα έγγραφα που έχουν συνταχθεί σε ξένη γλώσσα, πλην της αγγλικής (εκτός αν περιέχεται σε αυτά ειδική τεχνική ορολογία), υποβάλλονται μαζί με την επίσημη μετάφρασή τους επικυρωμένη από το Υπουργείο Εξωτερικών ή δικηγόρο (διευκρίνηση: αρκεί και ευανάγνωστη φωτοτυπία της  μετάφρασης με τη σφραγίδα της επικύρωσης)

Οι προτάσεις που θα παραληφθούν μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής, δεν θα ληφθούν υπόψη (η ημερομηνία αποστολής δεν λαμβάνεται υπόψη). Η υποβολή πρότασης από τον εκάστοτε υποψήφιο συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της παρούσης πρόσκλησης.

Στοιχεία επικοινωνίας σχετικά με το αντικείμενο και τους όρους της πρόσκλησης: Δρ. Χαράλαμπος Φασουλάς, Γραμματέας Δ.Σ. ΣΦΜΦΙΚ, Τηλέφωνο: 2810 393277, email: fassoulas@nhmc.uoc.gr

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους διαδικτυακούς τόπους:

http://www.nhmc.uoc.gr

http://nhmcfriendsgr.weebly.com/

https://www.facebook.com/Natural-History-Museum-of-Crete-Official-Page-121435764539033/

Ηράκλειο, 01/02/2017

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΦΜΦΙΚ

ΑΕΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακολουθεί το Παράρτημα: Υπόδειγμα διαβιβαστικού

ΣυνημμένοΜέγεθος
Microsoft Office document icon Υπόδειγμα διαβιβαστικού99 KB